Goed bezochte ledenvergadering EKG

In It Geahûs in Garyp vond de tiende jaarlijkse ledenvergadering plaats. Voor de bijeenkomst waren alle leden en geïnteresseerden uitgenodigd om te luisteren naar de stand van zaken, de ontwikkelingen en naar de twee gastsprekers Dennis van der Meij en Henry Lootens. Zij brachten een inzichtelijk verhaal over de energiemarkt en gaven nuttige tips over de energietransitie.

Start

Na het welkomstwoord van de voorzitter, Jacob Eelkema, kwam de agenda aan bod. Notulen, jaarverslag en kascommissie passeerden de revue waarbij er een ledenwissel was bij de kascommissie. Wat opviel:  de Koöperaasje heeft 250 leden van wie 214 klanten van Energie Van Ons, dit aantal is mooi stabiel gebleven, ondanks de turbulentie rondom de energieprijzen in 2022. De prijsstelling van EVO zit in de middenmoot, dus de verwachting is dat het aantal klanten niet meer (sterk) afneemt.

Bestuurszaken

Op het vlak van de bestuurszaken kwam naar voren dat Oebele Hedzer van der Woude (secretaris) afscheid neemt. Hij is niet herkiesbaar en zal derhalve niet terugkomen. Hij werd onder applaus uitgezwaaid. Sietse Algra en Jacob Miedema waren wel herkiesbaar en zijn door de aanwezige leden opnieuw in het bestuur gestemd. Gezien de uitbreiding van de werkzaamheden zijn er drie nieuwe EKG-bestuursleden voorgesteld: Thérèse Meindertsma (secretaris), Jan Bijlsma en Bart van Overveld. De aanwezige leden verwelkomden hen eveneens met applaus.

Deelauto en FIKSteam

De deelauto in Garyp – de Fiat 500E – die nu een jaar voor iedereen beschikbaar is, heeft helaas minder kilometers gemaakt dan gehoopt. Friesland Lease, Buurtbestuurder en de verschillende lokale belanghebbenden, zoals EKG, gaan ervoor zorgen dat de auto meer in de kijker wordt gespeeld. Hiervoor zullen verschillende acties worden uitgestippeld. Het FIKSteam, dat bij de mensen in Garyp langsgaat om energiebesparende middelen aan te brengen, krijgt ook weer een impuls door middel van verschillende acties. De website van EKG kan hierbij een rol spelen. Deze website is overigens helemaal vernieuwd.

Mienskipsfûns

De commissie Mienskipsfûns krijgt een nieuwe vorm en wordt omgezet naar een stichting met de naam de Wâldrâne. De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van initiatieven, activiteiten en projecten ter bevordering van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en voor de energietransitie, kortom voor het welzijn van mensen. Ook de stichting krijgt nieuwe bestuursleden: Auke Brandsma, Wietske Bruinsma, een vacature en als adviseur: Gjalt Benedictus. De commissie bestaat uit: Anja Algra (Danz), Anna Houwink, Ans Wallinga (doarpsbelang Garyp), Jacob Eelkema (EKG), Jacob Miedema (SGG) en Sharon Postma. De stichting vraagt een ANBI-status aan om, voor de schenker, aftrekbare donaties te kunnen ontvangen. Deze donaties zullen in eerst instantie grotendeels uit de opbrengsten van de Griene Greide komen. Aanvragen voor een bedrag uit het fonds verlopen voorlopig via [email protected]. Een website met bijvoorbeeld alle criteria zit in de pijplijn.

Project Aardgasvrij Garyp / Project Aardgasvrije Wijken

Het Project Aardgasvrij Garyp / Project Aardgasvrije Wijken loopt netjes door, maar de echte snelheid is er wat uit. Dit betekent dat er gewerkt moet blijven worden aan duidelijke communicatie en aan het op peil houden van het vertrouwen in adviseurs en leveranciers. Uit een evaluatie uitgevoerd in opdracht van de gemeente kwam een zeer positief beeld van het project naar voren. Een suggestie uit de evaluatie voor EKG was om nog meer te ontzorgen, bijvoorbeeld door te adviseren bij de offertes, bij de financierings- en bij de subsidiemogelijkheden. Het project aardgasvrij Garyp behoort tot de top 3 van proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) in Nederland.

Stichting de Griene Greide (SGG)

Het zonnepark De Griene Greide wekt dit jaar tot nu toe wat minder op dan in de vergelijkbare periodes in vorige jaren. Iedereen merkt wel dat er minder zonuren zijn, tot nu toe. De stichting heeft twee aftredende bestuursleden, namelijk Gjalt Benedictus en Magdalena Benedictus. Voor hen in de plaats komen Klaas Veltman en Thérèse Meindertsma. Verder staan er nog een grote zonnepanelen schoonmaakactie op de planning, evenals een thermografisch onderzoek om te kijken welke panelen defect zijn. Ook wordt er een drainage aangelegd. Zo wil de stichting voorkomen dat de ondergrond van de panelen afkalft.

Dennis van der Meij en Henry Lootens

Gastsprekers zetten uiteen hoe de huidige energiemarkt veranderde door de energietransitie van gas, kolen en bruinkool naar zon, wind en andere ‘groene’ stroomopwekking. De netbeheerder moet opwek en afname altijd in balans houden. Om dit te realiseren kunnen er, bij onverwachte afwijkingen in vraag óf aanbod, gedurende de dag hoge onbalanskosten ontstaan. In hun informatieve en bij vlagen confronterende verhaal wisten de heren op overtuigende, hilarische en goed onderlegde wijze de gemoederen flink op te schudden. Een goed verhaal was het zeker!

Gerelateerd nieuws