Mienskipsfûns

Doelstelling

Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) zet zich samen met Stichting de “Griene Greide” (SGG) in voor een leefbare en (sociaal) duurzame toekomst van ons dorp en haar inwoners waaraan alle mensen actief kunnen deelnemen. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms staan ( vaak financiële) beperkingen in de weg. Of zijn er andere omstandigheden waardoor bepaalde zaken niet van de grond komen vooral op het gebied van ( sociale ) duurzaamheid.
De besturen van EKG en SGG hebben een commissie Mienskipsfûns in het leven geroepen die de aanvragen voor een donatie gaat toetsen.
De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de volgende groeperingen uit Garyp:

 1. Vereniging van dorpsbelangen
 2. Bestuurslid Enerzjy Koöperaasje Garyp
 3. Lid van de commissie DANZ (Diaconale Armoede en Naasten Zorg)
 4. Lid namens OVG-Garyp

Criteria

Alle projecten/ initiatieven die de (sociale) duurzaamheid centraal stellen en groepen van mensen duurzaam in staat stellen mee te doen aan de samenleving steunen wij. Wij kiezen daarbij voor projecten/ initiatieven die direct en met concreet resultaat bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen Een aanvraag dient om in aanmerking te komen voor een donatie door “ Enerzjy Koöperaasje Garyp” / Stichting de “Griene Greide” aan onderstaande criteria te voldoen.

 • Verplichte bijlagen zijn een projectplan en een sluitende begroting,
  Het project/ initiatief vindt plaats in het dorp Garyp en/of directe omgeving/regio,
 • De organisatie is een vereniging of stichting of een georganiseerde groep van mensen,
 • Een donatie aan een project/ initiatief is eenmalig. In specifieke gevallen kan voor een langere tijd worden gekozen,
 • De organisatie van het project/initiatief levert zelf ook een bijdrage in de vorm van geld of mankracht en/of heeft ook meerdere financiers/donateurs,
 • De organisatie brengt het project/ initiatief samen met de EKGaryp/SGG onder de aandacht,
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat,
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie,
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld,
  Mienskipsfûns kan ook (gemotiveerd) een gedeelte van de aanvraag voordragen.

Behandeling aanvraag

De commissie Mienskipsfûns behandelt elk verzoek zorgvuldig. De commissie brengt advies uit aan/in de Algemene vergadering van Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp “ U.A. De definitieve toewijzing vindt plaats door het bestuur van Stichting de Griene Greide” gehoord hebbende de voordrachten vanuit deze Algemene vergadering. Zelfs als een aanvraag aan de criteria voldoet, blijft afwijzing mogelijk. Over een afwijzing gaan wij niet in discussie.
Omdat we vaak meer aanvragen ontvangen dan we gezien het beschikbare budget kunnen honoreren, maken we keuzes. Het kan dus zijn dat het project waarvoor u een donatie aanvraagt wel voldoet aan de algemene criteria, maar dat we uw aanvraag toch niet in behandeling nemen. Bij het maken van keuzes tussen projectvoorstellen kijken we naar kwaliteit en diversiteit van het aanbod van projecten. Geografische spreiding kan ook meewegen. Net als de kwaliteit van het projectplan. 
Als uw aanvraag aan alle hierboven beschreven algemene criteria voldoet én we gaan over tot behandeling, dan toetsen we uw aanvraag inhoudelijk aan ons donatiebeleid. De commissie vergadert twee keer per jaar ( maart en september). Aanvragen voor donatie dienen ruimschoots van te voren zijn ingediend bij de commissie.
We doneren niet aan:

 • Activiteiten die al zijn uitgevoerd,
 • Projecten met een politiek of religieus doel,
 • Projecten met het doel om winst te maken,
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen,
 • We steunen geen projecten van/voor individuen, persoonlijke feesten en jubilea.

Vastgesteld in de Algemene vergadering van Enerzjy Koöperaasje Garyp
d.d. 20 maart 2017. Naamswijziging Fûns Sosjale duorsumens naar Mienskipsfûns in 2019

Op de algemene ledenvergadering van 20 maart 2017 is de oprichting van It Mienskipsfûns – destijds Fûns Sosjale Duorsumens genoemd – aangekondigd en zijn de voorwaarden en commisieleden besproken. De behoefte aan zo’n fonds was gebaseerd op aanvragen van het Gariper buitenzwembad die waren gehonoreerd voor een bijdrage aan de totale renovatie. Dat deze aanvragen werden gedaan moest niet andere partijen uitsluiten en vroeg dus om structuur.

Aanvragen t.b.v. It Mienskipsfûns kunt u verzenden aan: [email protected]

In 2023 werd vanuit EKG bijgedragen aan:

Danz voor pakketten € 1200,-

Koersbal Garyp € 1250,-

Bijdrage Fytsklub Garyp € 250,-

De Wolkom voor pakketten € 450,-

Chr. Regionaal mannenkoor Con Spirito voor zangavond € 400,-

In 2022 werd bijgedragen aan:

De Ondernemersvereniging Garyp heeft € 1000,- voor LED verlichting Greate Buorren East ontvangen.

De Tennisvereniging heeft € 2500,- ontvangen voor nieuwe LED verlichting

Muziekvereniging “Looft den Heer” Garyp heeft € 1000,- ontvangen voor 125 jubileum

De Wrâldpoarte heeft € 1000,- ontvangen voor uitvoering “waar is de Kip”

It Skûtsjemuseum Earnewâld heeft € 1400,- ontvangen, zijnde 10% van de verduurzamingsmaatregelen

In 2021 werd bijgedragen aan:

 • Voetbalvereniging V en V ’68 voor Led verlichting veld € 2500

In 2020 werd bijgedragen aan:

 • Sponsoraktie Gariper verenigingen € 1000 per vereniging, totaal € 26.000 vanuit de ‘Griene Greide’
 • Gymnastiekvereniging VenV Garyp voor airtrackpakket € 3000
 • Rabbelskûte coronatekort € 625

In 2019 werd bijgedragen aan:

 • Muziekvereniging “looft den Heer” aan uitwisselingsconcert € 1000
 • Kerstkuier basisschool Wrâldpoarte € 565
 • LEDlampen Nationale Oranjevereniging Garyp € 1750
 • AED buitenkast Doarpsbelang € 355

In 2018 werd bijgedragen aan:

 • Vloerisolatie It Geahûs € 1000
 • Oprolsysteem dekkleed Gariper zwembad € 1000

In 2017 werd toegekend:

 • Gariper zwembad € 1000 bijdrage renovatie
 • LED verlichting van de kinderkerk € 2250
 • Sumar aanleg bijenweide € 750